preloadingpreloadingpreloading
Home > Akcie  > Akcie roku 2017
Mapa stránky & Verzia pre tlač
Aktualizované
10.07.2019 13:30:21 Login

Akcie roku 2017

Štefanská hasičská zábava

 Posledný piatok v roku, 29.12.2017 zorganizovali členovia DHZ Tehla ich prvú Štefanskú hasičskú zábavu. Zábava začala o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Tehle. Súčasťou zábavy bola večera, polnočná kapustnica a bohatá tombola.
Prítomní sa skvele zabávali až do rána. Účastníci a organizátori sa zhodli, že budúci rok si radi takúto zábavu zopakujú.

Fotografie môžete vidieť na:

https://www.facebook.com/pg/DHZTehla/photos/?tab=album&album_id=539186026444618


Vianočné trhy a návšteva Sv. Mikuláša

V Klube pre dôchodcov a mládež sa 9. decembra uskutočnil v poradí už IV. ročník vianočných trhov so začiatkom o 14.00 h. Pre návštevníkov trhov boli pripravené langoše, varené víno, punč, trubičky a rôzne darčeky s vianočnou tematikou. Spevácky súbor ľudových piesní LIPKA spestril prítomným program svojou hudobnou produkciou. Deti v obci medzitým navštívil Sv. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Deti mali pripravené básničky, pesničky aj kresby, za ktoré dostali od Mikuláša sladké balíčky.
O 16.30 hod. sa všetci z Klubu presunuli do obecného parku, kde sa konalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka. V parku okrem súboru LIPKA predniesla báseň p. Zuzana Bombiczová a p. Magdaléna Máteffyová a pieseň v maďarskom jazyku zaspievala p. Gabriela Taldíková. Na záver si všetci spoločne zaspievali Tichú noc.


Stretnutie hasičov obce Tehla

Dňa 18. novembra sa v obci Tehla uskutočnilo podujatie s názvom Stretnutie hasičov obce Tehla. Stretnutie otvoril starosta obce p. Ivan Žigrai. Všetkých prítomných privítal predseda DHZ Tehla p. Tibor Taldík, ktorý v krátkosti predstavil históriu hasičstva v Tehle. Slovo odovzdal tajomníkovi ÚzO DPO SR v Leviciach p. Štefanovi Báraňovi, ktorý výstižným príhovorom pozdvihol toto stretnutie. V rámci tejto milej slávnosti udelil Dobrovoľný hasičský zbor v Tehle Pamätné listy historickým členom vo veku nad 70 rokov a Ďakovné listy p. Štefanovi Báraňovi a p. Anne Grausovej za zaslúžilú činnosť v prospech DHZ Tehla. Na stretnutie boli prizvaný aj kolegovia z DHZ Dolný Pial, ktorým bol udelený Ďakovný list za spoluprácu na vysokej úrovni s DHZ Tehla. Ocenenia odovzdával veliteľ p. Viktor Dudák. V rámci programu bola pripravená prehliadka techniky ako striekačka PS8 alebo PS12. Podrobnejšie o technike hasičského zboru porozprával strojník p. Ladislav Szabó. Hasiči z DHZ Dolný Pial priniesli na ukážku IVECO DAILY s označením CAS 15 a protipovodňový vozík. Pre prítomných bol pripravený obed, po ktorom najstarší hasič v obci, p. Alexander Botka rozkrojil tortu s krásnym číslom 90. Dobrovoľný hasičský zbor Tehla bol založený 5. Júla 1926, takže toto podujatie bolo aj oslavou jubilea, ktoré pripadlo na minulý rok. Na bohatú históriu DHZ Tehla poukázala aj historická zástava, ktorej žrď je zdobená plieškami s menami tých, čo na zástavu prispeli, pamätný odznak z roku 1931 aj fotografie, ktoré boli vystavené na nástenkách a premietané v televízii. Všetci prítomní sa podpísali do Pamätnej knihy obce. Odmenou pre členov DHZ Tehla, ktorí celé podujatie pripravili, bola bohatá účasť a spokojnosť na tvárach historických členov. Finančne na podujatie prispela obec Tehla.

Fotografie môžete vidieť na:
https://www.facebook.com/pg/DHZTehla/photos/?tab=album&album_id=539181839778370

500 rokov reformácie

Bolo to 31. októbra 1517, keď Martin Luther odštartoval v nemeckom meste Wittenberg reformáciu. Členovia reformovanej cirkvi po celom svete si 31. októbra pripomenuli 500. výročie reformácie. V športovej aréne v Budapešti sa uskutočnili spoločné slávnostné bohoslužby, ktorých sa zúčastnili aj naše spoluobčanky, p. Viola Császárová a p. Irena Mišíková. Výročie reformácie si členovia reformovanej cirkvi našej obce pripomenuli 12. Novembra na slávnosti v reformovanom kostole v obci Lok. Slávnostné bohoslužby začali o 14.00 hod. Prítomných svojou návštevou poctil Vdp. Ficsor Gábor Andor - p. farár z Maďarska. Pri tejto príležitosti bola v kostole v Loku, v Tehle, aj v ostatných obciach odhalená Pamätná tabuľa. V našom kostole sa teraz vynímajú na stene dve pamätné tabule. Prvá bola odhalená pri príležitosti 400. výročia reformácie. Tekovská reformovaná diecéza zároveň pri tejto príležitosti vydala knihu s názvom "Mert mi az élő Isten temploma vagyunk", čo v preklade znamená "Pretože my sme chrámom živého Boha". V tejto knihe sú modlitby farárov a história cirkvi v jednotlivých obciach Tekovskej župy. Kniha je obohatená maľovanými obrázkami kostolov. Na fotografii je zobrazená pamätná tabuľa na ktorej je napísané: 1517-2017 Október 31. A SZENTHÁROMSÁG ISTEN IRÁNTI HÁLAADÁSSAL A REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁN. "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (zsidókhoz írt levél 13.8.). Text v preklade znamená: Z vďačnosti Najsvätejšiemu Trojjedinému Bohu pri 500. výročí reformácie. "Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." (List Židom 13.8.) 


Oprášené recepty starých materí

Členovia Speváckeho súboru ľudových piesní LIPKA 11. novembra usporiadali súťaž v pečení zákuskov a koláčov. Súťaž sa konala v Kultúrnom dome
a prihlásiť sa mohli všetci. Pre účastníkov, ktorí boli hlavne nežného pohlavia boli pripravené aj rôzne menšie súťaže ako „Vône kuchyne", „Šikovná gazdiná" alebo „Popoluška". Výzdoba sa niesla naozaj v duchu starých mám. Na stenách boli vyšívané nástenky, ktoré ešte aj dnes zdobia niektoré kuchyne. O hudobnú zábavu sa starali členovia súboru LIPKA. Zákusky a koláče hodnotila odborná porota v zložení: p. Helena Tóthová - majsterka odbornej výchovy v cukrárskej výrobni Snežienka, kde absolvujú praktické vyučovanie študenti odboru cukrár, p. Zuzana Madarászová - cukrárka a p. Anna Gellenová - cukrárka. Porota hodnotila nápad a originalitu, kombináciu a prirodzenosť farieb, chuť a celkový vzhľad. V tabuľke sú uvedené mená víťazov v oboch kategóriách. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

 

fotogaléria

Stretnutie jubilujúcich a dôchodcov

Dňa 27. októbra sa v Kultúrnom dome uskutočnilo stretnutie so spoluobčanmi, ktorí v roku 2017 oslávili svoje jubileá a tiež s dôchodcami. Na úvod všetkých privítal p. starosta Ivan Žigrai. Po príhovore odovzdal slovo p. Alžbete Bombiczovej, ktorá taktiež všetkých privítala a pozdvihla čaro prežitých rokov. Následne bol každý jubilujúci obdarený kvetom a podpísal sa do Pamätnej knihy obce. Prítomných potešila básňou v maďarskom jazyku p. Gabriela Taldíková a krátkou veselou scénkou p. Alžbeta Bombiczová. O super náladu sa postaral Spevácky súbor ľudových piesní LIPKA. Členovia súboru svojimi piesňami prítomných roztancovali.

fotogaléria


Požehnanie rímskokatolíckeho kostola

Dňa 24. septembra 2017 zavítala do našej obce vzácna návšteva. Po prvýkrát k nám prišiel najdôstojnejší pán biskup Viliam Judák. Prišiel požehnať obnovený kostol Ružencovej Panny Márie. Veriaci vítali p. biskupa pri Obecnom úrade, odkiaľ išli v sprievode s dychovkou do kostola. Slávnostná svätá omša začala o 10:30 hod. Okrem p. biskupa a nášho p. farára sa slávnosti zúčastnil aj Vsdp. dekan Miroslav Kostolný, Vsdp. vicerektor Miroslav Šidlo a Vsdp. tajomník Jozef Plutinský. Na začiatku svätej omše privítal p. biskupa p. starosta Ivan Žigrai. Počas slávnosti p. biskup pokropil steny kostola i prítomných svätenou vodou. Pred skončením svätej omše bol náš p. farár menovaný p. biskupom za honorárneho dekana Nitrianskej diecézy a bola podpísaná Pamätná listina. Po skončení slávnosti sa sprievod vrátil k Obecnému úradu a následne prítomní prešli do Kultúrneho domu. Tam bol pripravený slávnostný obed, ktorý zabezpečil Obecný úrad v Tehle. V Kultúrnom dome sa uskutočnil aj zápis do Pamätnej knihy obce. Sme veľmi radi, že k nám p. biskup Mons. Viliam Judák zavítal a nášmu p. dekanovi Milanovi Ivánekovi ešte raz gratulujeme k menovaniu za honorárneho dekana. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili k úspešnému priebehu slávnosti. Pri tejto príležitosti bola vydaná pohľadnica, ktorú je možné si zakúpiť v rímskokatolíckom kostole.
fotogaléria


Varenie gulášu

Posledná augustová sobota patrila vareniu kotlíkových chuťoviek. V poradí už V. ročník Súťaže vo varení gulášu bol sprevádzaný horúcim letným slnkom.
Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov. V poobedných hodinách sa rozhorelo pod kotlíkmi a súťaž mohla začať. Správne pripravená cibuľka, mäso či zemiaky mohli rozhodnúť o celkovom poradí. Po uplynutí súťažného času boli pozbierané vzorky gulášu jednotlivých súťažiacich, ktoré boli hodnotené komisiou. Hodnotiaca komisia bola zostavená z piatich členov a hodnotila uvarenosť mäsa a zemiakov, prípravu a chuť mäsa, vzhľad a farebnosť a celkovú výslednú chuť gulášu. Na stupienky víťazov sa postavili nasledovné družstvá: 1. miesto - Ďurčekovci mladší 2. miesto - Pityu és Gabi 3. miesto - Fazi team Výhercovia získali vecné ceny a zvyšní účastníci dostali malé kotlíky za účasť. Výhercom srdečne gratulujeme. Po vyhodnotení nasledovala zábava, kde sa o hudobnú produkciu staral p. Javorka.

fotogaléria


Zájazd do Štúrova

V jeden pekný júlový deň – 21.7.2017 obec zorganizovala zájazd do Štúrova spojený s návštevou baziliky v Ostrihome. Zúčastnilo sa ho 12 osôb.
V predpoludňajších hodinách navštívili účastníci zájazdu baziliku v Ostrihome
a potom sa autobusom previezli späť na Slovensko, na kúpalisko v Štúrove. Keďže bol piatok, kúpalisko nebolo až tak preplnené a výletníci si mohli pohodlne zaplávať, či využiť vodné masážne trysky. Príjemne zrelaxovaní, oddýchnutí a krásne opálení sa vrátili domov vo večerných hodinách.


Výlet do Bojníc

Dňa 30.6.2017 riaditeľka Materskej školy v spolupráci s Obecným úradom v Tehle zorganizovala výlet do Bojníc. Výletu sa zúčastnili deti z Materskej školy spolu s rodičmi, súrodencami a priateľmi. Spoločne navštívili zoologickú záhradu a niektorí záujemcovia absolvovali exkurziu v Bojnickom zámku alebo si prezreli mesto. Počasie výletníkom prialo a aj napriek tomu, že autobus nebol úplne naplnený, výlet bol vydareným zakončením školského roka. Domov sa vrátili síce trochu unavení, ale plní pekných zážitkov.


 


Ďalší napínavý turnaj v minifutbale
 
Dňa 24. júna sa na futbalovom ihrisku o 13:30 hod. uskutočnil minifutbalový turnaj. Zúčastnili sa ho 4 tímy. Hralo sa systémom hry každý s každým.
Po odohratí zápasov bolo jasné prvé aj štvrté miesto, ale o druhom a treťom mieste bolo potrebné rozhodnúť penaltami. Isté bolo, že obe tieto miesta ostanú Tehlanom, keďže vzájomný zápas horného a dolného konca skončil remízou
a oba tímy mali aj rovnaké skóre. Horúce počasie sa odzrkadlilo aj na fyzickom stave hráčov. Pre hráčov bolo pripravené občerstvenie vo forme gulášu a pre divákov pivo a kofola. Ocenenie  hráč turnaja získal Peter Fonody (Tehla DK), brankárom turnaja bol vyhlásený len 13-ročný Viliam Gajdošík (Tehla DK)
a strelcom turnaja sa stal Patrik Petrík (Veľký Ďur), ktorý strelil celkovo 4 góly.  Mužstvá sa umiestnili nasledovne:        
1. miesto - Veľký Ďur            
2. miesto - Tehla DK (dolný koniec)
3. miesto - Tehla HK (horný koniec)
4. miesto - Levice LP NOMA
Výhercom srdečne gratulujeme! Športu ZDAR!
fotogaléria

Deň detí dopadol skvele!

Súťaže, šašo, hasiči, piráti, čarodejnica, veštkyňa, poklad. Aj v takom znamení sa niesol Deň detí v našej obci, ktorý sa uskutočnil 17. júna o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, do 10 rokov a od 10 do 16 rokov. Pre menších boli pripravené súťaže Rybár, Lávová cesta a Logické méty a pre starších súťaže Pištoľník, Rybár a Prekážková dráha. Každý súťažiaci urobil svojím odtlačkom prstu list na tzv. Detský strom, ktorý sa stal vďaka tomu krásnym farebným. Deti celým dňom sprevádzal šašo menom Filoména. Účastníci sa tešili aj hasičskej Tatre, na ktorej prišli členovia Hasičského a záchranného zboru z Levíc. Použitie prúdnice si vyskúšali deti, aj dospelí. Všetky zúčastnené deti dostali balíček sladkostí a pamätnú medailu. Neskôr sa všetci presunuli do areálu Klubu pre dôchodcov a mládež, kde boli pripravené rôzne minisúťaže. Zavítali aj piráti, ktorí s pomocou čarodejnice, veštkyne a detí hľadali stratený poklad. Po získaní všetkých častí mapy sa im ho podarilo nájsť. V truhlici čakala na všetkých hľadačov sladká odmena. Po namáhavom dni bolo pre deti pripravené občerstvenie. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k úspešnému priebehu tohto dňa.

fotogaléria

Dobrovoľná brigáda!
 
V dňoch 10. a 11. júna sa konala dobrovoľná brigáda pri historickej zvonici. Celkovo sa na brigáde zúčastnilo 7 členov DHZ Tehla, ktorých neodradilo ani sobotné upršané dopoludnie. Zvonica dostala nový náter strechy, latiek, kovových častí  a betónového múru. Taktiež sa upratala zvnútra. Vyčistený a znovu natretý bol aj kríž, ktorý stojí na kopci a je z roku 1889. Na základe roku, ktorý je uvedený na zvonoch, možno odhadovať rok výstavby zvonice na rok 1928. Do roku 1964, keď bola premiestnená pri katolícky kostol, stála v strede obce.  Je potrebné a dôležité dbať o historické pamiatky našej obce, nech aj tí, čo prídu po nás vedia, že majú byť na čo hrdí. Brigádu materiálne podporila Obec Tehla. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k úspešnému priebehu brigády.
 
Tu nájdete video: https://www.youtube.com/watch?v=wVN7zLNRIRk&t=25s
fotogaléria

Hasičská súťaž dvojíc
 
Dňa 3. júna sa na priehrade v Bátovciach konal VI. ročník hasičskej súťaže dvojíc. Zúčastnili sa jej aj členovia DHZ Tehla a to bratia Taldíkoví, ktorým robil morálnu podporu Ladislav Szabó. Prvou disciplínou bolo vystrojenie sa prilbou, rukavicami, opaskom a kyslíkovou bombou. Ďalej bolo potrebné rozvinúť 80 m hadicové vedenie a vyniesť penidlo po schodoch na hrádzu. Tam ležala figurína zraneného, ktorú bolo nutné preniesť na určené miesto. Ďalej musela dvojica zapojiť sacie vedenie a odtlačiť auto cez prejazdové mostíky. Poslednou disciplínou bolo zmotanie hadíc. Všetky disciplíny musela dvojica splniť spolu. Naši hasiči sa umiestnili na 10. mieste s celkovým časom 8:51 min. Účastníkom gratulujeme!        

Tu nájdete video: https://www.youtube.com/watch?v=5LhhsGxS0uI&t=23s
fotogaléria


Ďakujeme mamičky
 
14. mája o 16:00 hod. sa v Kultúrnom dome uskutočnilo podujatie pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Všetkých prítomných privítal svojím príhovorom p. starosta Ivan Žigrai a tiež p. Alžbeta Bombiczová. Pre mamičky si pripravili program deti z Materskej školy. Nechýbalo ani hudobné vystúpenie nášho súboru Lipka. Kultúrne okienko spestrila svojím prednesom v maďarskom jazyku p. Gabriela Taldíková a v slovenskom jazyku p. Zuzana Bombiczová a p. Tibor Taldík. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie. Ako milú pozornosť dostala každá mamička kvet a do daru košík na ovocie. 
fotogaléria

Majáles a májová veselica

Posledný aprílový deň už tradične patril stavaniu mája a následne prvomájovej veselici. Májový strom niesol sprievod, pozostávajúci z členov Dobrovoľného hasičského zboru v Tehle. Sprievod sa pohol z horného konca dediny a pokračoval okolo parku až do areálu Klubu pre dôchodcov a mládež.
O 18:00 hod. zahájil podujatie svojím príhovorom poslanec Obecného zastupiteľstva, p. Peter Izsóff. Za hudobného sprievodu Speváckeho súboru ľudových piesní LIPKA hasiči postavili strom a nasledoval kultúrny program detí z Materskej školy pod vedením p. riaditeľky. Súbor LIPKA obohatil program aj ďalšími piesňami. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie vo forme gulášu a rôznych alkoholických aj nealkoholických nápojov. Večer spríjemnil a o hudobnú produkciu sa postaral p. Javorka. Ani chladné počasie v neskorších hodinách neodradilo účastníkov a zabávali  sa dlho do noci.  
fotogaléria

Husqvarna Drevorubač Junior 2017

V Banskej Štiavnici sa v dňoch 20. a 21. apríla konal 3. ročník celoslovenskej súťaže pre študentov lesníckych škôl s názvom Husqvarna Drevorubač Junior 2017. Medzi súťažné disciplíny patrila stínka stromu, výmena reťaze, kombinovaný rez, rez na podložke a odvetvovanie. Tejto zaujímavej súťaže sa zúčastnil aj občan našej obce Kristián Vizi. Jeho šikovnosť a zručnosť mu pomohli vybojovať krásne 3. miesto. Kristiánovi (na fotografii na stupienku vpravo) gratulujeme a prajeme veľa šťastných a hlavne bezpečných rezov.
fotogaléria


STRIEBORNÁ JANSKÉHO PLAKETA

Dňa 23.3.2017 boli na Obecnom úrade po schôdzi obecného zastupiteľstva ocenení darcovia krvi. Striebornú Janského plaketu za 20 darovaní získali Karol Dudák ml. a Peter Hancko. Oceniť ich a vysloviť im vďaku prišli zástupcovia Slovenského Červeného kríža z Levíc. Ocenenie si prevzali aj z rúk pána starostu. Môžeme byť hrdí, že svojou činnosťou pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú. Prajeme im pevné zdravie, aby príležitosť darovať tú najvzácnejšiu tekutinu mohli využiť ešte mnohokrát.
fotogaléria


Mariášový turnaj

5 stolov, 15 hráčov, Durch, Betla, 107 červených – aj v takomto znení sa niesol ďalší ročník mariášového turnaja, ktorý sa konal 25. februára v Klube
pre dôchodcov a mládež. Hralo sa 5 kôl a základ pre každého hráča bol 5 €
na jedno kolo. Jednotlivé partie boli veľmi zaujímavé a milovníci mariášu si prišli na svoje. Po treťom kole nasledovalo občerstvenie. Na celý priebeh turnaja dozeral p. Tibor Taldík. V závere turnaja sa na prvé tri miesta prebojovali nasledovní:
1. miesto – Vojtech Gatyáš
2. miesto – František Kovács
3. miesto – Ivan Žigrai
Výhercom srdečne blahoželáme!

fotogaléria


 XVIII. Obecný ples

Plesová sezóna neobišla ani našu obec a 4. februára o 19:30 hod. p. starosta otvoril XVIII. ročník Obecného plesu. Súčasťou plesu bol aj kultúrny program,
o ktorý sa postarali členovia Akadémie tanca z Nitry. Jej tanečníci predviedli rôzne typy tancov. Hostí sprevádzala počas celého večera hudobná skupina Nicol z Levíc. Plesajúci si pochutili na skvelej večeri a mohli sa zapojiť do súťaže o bohatú tombolu. Samozrejmosťou boli tanečné kolá, v ktorých sa striedali slovenské pesničky s maďarskými a pomalé s rezkými. Možno skonštatovať, že to bol opäť úspešný ročník Obecného plesu.

fotogaléria


I. ročník pingpongového turnaja sa vydaril

14. januára sa v Kultúrnom dome konal 1. ročník pingpongového turnaja. Zúčastnilo sa ho 14 súťažiacich. Hralo sa súbežne v dvoch skupinách a z každej prví štyria postúpili do osemfinále. Víťazi osemfinále následne hrali o postup do finálového kola. Každý zápas sa hral na dva víťazné sety. Atmosféra turnaja bola priateľská a veľmi napínavá a každý sa snažil dať zo seba čo najviac. Súťažiaci si pochutili na pizzi a priateľské zápasy hrali aj po skončení turnaja.
Víťazmi turnaja sa stali:
1. miesto – František Kovács
2. miesto – Erik Juhász
3. miesto – Milan Jašo st.
Komisia pre telovýchovu a šport verí, že sa z tohto turnaja stane tradícia a ďalší ročník by mohol prebiehať v kategórii mužov a v kategórii žien. Organizátori turnaja zároveň ďakujú obci Bardoňovo za zapožičanie druhého stola.

fotogaléria


Šach Mat

Sviatok Troch kráľov patril v našej obci kráľovskému športu. 6. januára sa uskutočnil v priestoroch Klubu pre dôchodcov a mládež už tradičný šachový turnaj. Súťažilo sa v kategórii dospelých a turnaja sa zúčastnilo 8 súťažiacich. Systém turnaja bol nastavený na hru každý s každým. Všetky zápasy boli napínavé a o celkovom poradí sa rozhodlo až v samotnom závere. Na celý turnaj dohliadal p. Dušan Huszár. Pre účastníkov turnaja bolo zabezpečené občerstvenie. Prítomní sa zapísali do Pamätnej knihy. Na víťazné stupienky sa postavili nasledovní:
1. miesto – František Čenger ml.
2. miesto – Ivan Žigrai
3. miesto – Dušan Huszár
Výhercom gratulujeme!

fotogaléria