Elektronická tabuľa/ Hivatalos közlemények

Návrh Záverečného účtu za rok 2018

Návrh VZN č. 04/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania obce Tehla

Verejná vyhláška -Výstavba nového 2 x 110kV VVN vedenia Nitra Čermáň - Veľký Ďur


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018


 

Oznam pre maďarskú menšinu / Értesítés a magyar kissebség részére